user6's blog

(Download) RRB JE Paper (Tamil) 24-may-2019 Shift-2

(Download) RRB JE Paper (TAMIL) 24-may-2019 Shift-2

1. அயனியாக்க காலநிலைப் போக்குகளின் அடிப்படையில், எந்த தனிமம் அதிக அயினயாக்க ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது?

A) நைட்ரஜன்
B) ஃபளோரின்
C) ஹீலியம்
D) புரோமைன்

2. ஒளிச்சேர்க்கைக்கான செயல்முறையில் இலையில் இருக்கும் எந்த பொருள் உதவுகிறது?

A) சூரிய ஒளி
B) குளோரோஃபார்ம்
C) ஸ்டோமாட்டா
D) குளோரோஃபில் (பச்சையியம்)

3 சிவப்பு நிறம் ஏன் அபாய சமிக்ஞைகளுக்காக (signal) விரும்பப்படுகிறது?

A) ஏனெனில் சிவப்பு நிறம் கண்ணுக்கு பிரகாசமாக உள்ளது
B) ஏனெனில் சிவப்பு நிறத்துக்கு அலை நீளம் குறைவு
C) ஏனெனில் சிவப்பு நிறத்துக்கு மிக நீண்ட அலை நீளம் உள்ளது, மிக குறைந்த அளவு புகையாலும், மூடுபனி யாலும் சிதறுகிறது
D) பலரால் சிவப்பு நிறம் விரும்பப்படுவதால்

4. மோசமான பின்னமாக மாற்றவும்: 4.12¯

A) 371/900
B) 299/121
C) 371/90
D) 407/99

5. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பத் தேர்வுகளில் இருந்து பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டறிக.

A) 88
B) 62
C) 55
D) 33

6. 1 மற்றும் 2 அவற்றிற்கிடையே மாற்றிக் கொண்டால், 3 மற்றும் 4 இடங்களை மாற்றிக்கொண்டால் மற்றும் குறியீடுகள் x மற்றும் ÷ மாற்றிக் கொண்டால், 1 + 3 x 2 ÷ 4 மதிப்பை கண்டறிக.

A) 14
B) 3
C) 12
D) 3 / 2

7. சுவிட்ச் இயக்கப்பட்டதும் குமிழ் விளக்கு எவ்வாறு எரிகிறது?

A) இழைகள் ஒன்றுக்கொண்டு தொடுகின்றன
B) மின்சாரம் மின்சுற்றின் ஊடே பாய்வதில்லை
C) இழைகள் விரிவடைகின்றன
D) இழைகள் மின்சாரத்தால் சூடாகி ஒளிர்கின்றன

8. தொடரை நிறைவு செய்யவும்.
4, 196, 16, 144, 36, 100, 64, (…)

A) 100
B) 80
C) 64
D) 36

9. ஒரு சிலிண்டரின் வளைந்த தளப் பரப்பளவு 440 சதுர சென்டிமீட்டர் ஆகும். அடித்தள சுற்றளவு 44 செமீ ஆகம். அதன் கனஅளவு என்ன?

A) 710 செமீ3
B) 1540 செமீ3
C) 3050 செமீ3
D) 1240 செமீ3

10. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் எத்தனை சதுரம் உள்ளன?

A) 9
B) 8
C) 15
D) 6

11. "நீலகிரி மலைகள்" __________________ என அழைக்கப்படுகின்றன.

A) உலகின் கூரை
B) ப்ளு மவுண்டன்
C) கிங் ஆப் ஹில்ஸ்
D) டீ ட்ரெஷர்ஸ்

12. 'ஸ்கர்வி' எதனுடையக் குறைபாடு?

A) வைட்டமின் A
B) வைட்டமின் D
C) வைட்டமின் K
D) வைட்டமின் C

13. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் கேள்விக்குறியை (?) சிறப்பாக மாற்றும் மாற்றீட்டைத் தேர்வுசெய்க.

A) 6
B) 9
C) 14
D) 18

14. பின்வருபவர்களில் யார் அடிமை வம்சத்தை சாராதவர்?

A) பால்பன்
B) ஹம்மீர்
C) இல்துத்மிஷ்
D) கைக்குவாபாத்

15. சுட்டச் சுண்ணாம்பின் வேதியியல் பெயர் என்ன?

A) கால்சியம் ஆக்சைடு
B) ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு
C) சோடியம் கார்பனேட்
D) கால்சியம் கார்பனேட்

16. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் (antibiotics) என்றால் என்ன?

A) அறுவை சிகிச்சையின் போது பயன்படுத்தப்படும் சிறப்பு மருந்துகள்
B) தூக்க மாத்திரைகள்
C) மயக்க மருந்துப் பொருட்கள்
D) பூஞ்சானங்கள் மற்றும் பூஞ்சானங்கள் போன்ற உயிரினங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள்

17. 5x2 - 13xy + 6y2 = 0 என்றால், x : y கண்டுபிடிக்கவும்.

A) (3 : 5 ) அல்லது (2 : 1)
B) (3 : 5) மட்டும்
C) (2 : 1) மட்டும்
D) (5 : 3) அல்லது (1 : 2)

18. இந்தக் கேள்வியில் இரண்டு அறிக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டு ஒரு முடிவு அடைய‌ப்பட்டுள்ளது. இரண்டில் எந்த ஒன்று முடிவை நியாயப்படுத்துகிறது என்பதைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

அறிக்கைகள்:
1) அனைத்து ஆசிரியர்களும் கற்றவர்கள்.
2) கற்றவர்கள் எப்பொழுதும் கனிவானவர்கள.

முடிவு: அனைத்து ஆசிரியர்களும் கனிவான மனிதர்கள்.

A) பெறப்பட்ட முடிவு அநேகமாக உண்மை
B) பெறப்பட்ட முடிவு நிச்சயமாக உண்மை
C) பெறப்பட்ட முடிவு தவறானது
D) பெறப்பட்ட முடிவு பொருத்தமற்றது

19. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'CURTAIN' என்பது 'CAITURN' என்று எழுதப்படுகிறது, 'HILLOCK' என்பது அதே குறியீட்டில் மொழியில் எவ்வாறு எழுதப்படும்?

A) HKLIOC
B) HOLLICK
C) HCOLLIK
D) HOCLILK

20. ஒரு கடிகாரம் 20% இலாபத்தில் விற்கப்படுகிறது. ரூ. 100 அடக்கவிலையிலும், விற்பனை விலையிலும் குறைக்கப்பட்டால், இலாபம் 5% அதிகமாக இருக்கும். அப்படியானால் கடிகாரத்தின் அசல் அடக்கவிலையைக் கண்டறியவும்.

A) ரூ.600
B) ரூ.450
C) ரூ.550
D) ரூ.500

21. மனித உடலின் உள்ளுறுப்புகளின் படங்களைப் பெறுவதற்காக மீஒலி (ultrasonic) அலைகளைப் பயன்படுத்தும் சாதனம் எது?

A) சிடி ஸ்கேனர்
B) எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர்
C) எக்ஸ்-கதிர் இயந்திரம்
D) அல்ட்ராசவுண்டு ஸ்கேனர்

22. தொடரை நிறைவு செய்யவும்.
186, 183, 177, 159, (…)

A) 81
B) 87
C) 96
D) 93

23. தனி வட்டியின் கீழ் 9.25% வீதத்தில் 2 ஆண்டுகளின் இறுதியில் ரூ.25000க்கான முதிர்வு மதிப்பு எவ்வளவு?

A) ரூ.29250
B) ரூ.28000
C) ரூ.30225
D) ரூ.29625

24. கக்குவான் இருமல் என்னவென்று அழைக்கப்படுகிறது?

A) பொன்னுக்கு வீங்கி (Mumps)
B) ருபெல்லா
C) பெர்டுசிஸ்
D) வெரியோலா

25. தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே உள்ள வயது வித்தியாசம் 24 வயதாகும். இரண்டாண்டுகளுக்கு முன்னால் தந்தையின் வயது மகனின் தற்போதைய வயதின் இரட்டிப்பாக இருந்தது. அப்படியானால் தந்தையின் வயது என்ன?

A) 38
B) 46
C) 44
D) 42

26. Q-வை விட 25% ஆற்றல் குறைவானவர் P. அவர்களின் ஊதியம் என்ன விகிதத்தில் பகிர்ந்துகொள்ளப்படுகிறது?

A) 3 : 4
B) 4 : 3
C) 3 : 5
D) 3 : 2

27. தொடரை நிறைவு செய்யவும்.
2, 4, 11, 37, 153, (…)

A) 732
B) 771
C) 721
D) 753

28. ஒரு நேர் முழு எண்ணின் ஐந்து மடங்கு அதன் வர்க்கத்தின் இரண்டு மடங்கில் 3 குறைவாக உள்ளது. அந்த முழு எண்ணைக் கண்டறிக.

A) 5
B) 3
C) 8
D) 2

29. கீழே தரப்பட்டுள்ள உறவினை சிறப்பாக நிறைவு செய்யும் சொல் எது?
கிரிக்கெட் : பெயில்கள் :: பில்லியார்ட்ஸ் : ?

A) ராக்கெட்
B) பேட்
C) கியூ
D) கார்க்

30. 2/43, 4/6, 8/27 ஆகியவற்றின் LCM என்ன?

A) 2/3
B) 2/27
C) 8/3
D) 8/27

31. 'இளம் அறிவியலாளர்கள் திட்டம்' என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு சிறப்புத் திட்டத்தை எந்த நிறுவனம் துவங்கியது?

A) ISRO
B) NASA
C) BARC
D) DRDO

32. x = r sin A cos B, y = r sin A sin B மற்றும் z = r cos A என்றால், x² + y² + z² கண்டறிக.

A) r²
B) 3/2 r²
C) r²(cos² B + cos² A)
D) 2r²

33. இந்தக் கேள்வியில், ஒரு அறிக்கை கொடுக்கப்பட்டு இரண்டு முடிவுகள் அடைய‌ப்பட்டுள்ளது. தர்க்க ரீதியாக சரியாக பொருந்தும் முடிவை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

அறிக்கைகள்:
உள்நாட்டு கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியைவிட உள்நாட்டு தேவை அதிகரித்து வருகிறது.

முடிவுகள்:
I. தேவையை பூர்த்திசெய்ய வேண்டும் என்றால் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டும்.
II. உள்நாட்டு தேவை குறைக்கப்படவேண்டும்.

A) முடிவு I மட்டும் பொருந்தும்
B) முடிவு I அல்லது முடிவு II ஏதாவது ஒன்று பொருந்தும்
C) முடிவு I மற்றும் முடிவு II இரண்டுமே பொருந்தும்
D) முடிவு II மட்டும் பொருந்தும்

34. ரூதர்ஃபோர்டு அணு மாதிரியைப் பொறுத்தவரை, எந்தப் பாதையில் உட்கருக்கள் எலக்ட்ரான்களை சுற்றி வருகின்றன?

A) வட்டப்பாதை
B) நேரியல்பாதை
C) ஆரப்பாதை
D) நீள் வட்டப்பாதை

35. இவற்றில் எது பல்லணு (polyatomic)?

A) ஹைட்ரஜன்
B) சல்ஃபர்
C) நைட்ரஜன்
D) குளோரின்

36. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பத் தேர்வுகளில் பொருந்தாத ஒன்றைத் கண்டறிக.

A) மணி நேரம் : நிமிடம்
B) வாக்கியம் : வார்த்தை
C) மரம் : காடு
D) வகுப்பு : மாணவன்

37. 'ஆர்டர் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூ தி அப்போஸ்டல்' விருது நரேந்திர மோடிக்கு எந்த நாடு வழங்கியது?

A) இத்தாலி
B) பிரான்சு
C) ரஷ்யா
D) இங்கிலாந்து

38. ஒரு பொருளை விற்பதில் கிடைத்த இலாபம் ரூ.2540 ஆகும், அது ரூ.1850-ல் உள்ளிடும் இழப்புக்கு சமமானதாகும். அப்படியானால் அதன் அடக்கவிலை என்ன?

A) ரூ.2020
B) ரூ.2195
C) ரூ.2095
D) ரூ.2010

39. இரண்டு ரயில்கள் எதிரெதிர் திசையில் மணிக்கு 60 கி.மீ. மற்றும் 90 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்கின்றன. அவற்றின் நீளங்கள் முறையே 1.10 கி.மீ. மற்றும் 0.9 கி.மீ. ஆகும். மெதுவான ரயிலானது, வேகமான ரயிலைக் கடந்து செல்ல எடுக்கும் நேரம் எவ்வளவு நொடிகள்?

A) 49 விநாடிகள்
B) 48 விநாடிகள்
C) 45 விநாடிகள்
D) 36 விநாடிகள்

40. பின்வரும் பின்னங்களில் எது 0.0056க்கு சமமானது?

A) 7/1250
B) 4/625
C) 7/1175
D) 7/1275

41. பிரபஞ்ச புவியீர்ப்பு நிலைஎண்ணான—G-யின் SI அலகு என்ன?

A) N m² Kg-2
B) N kg-2 / m²
C) N kg / m
D) N / m

42. ஒரு குழி லென்ஸ் 15 செ.மீ. நீளமுள்ள குவியத்தூரத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. லென்ஸில் இருந்து 30 செ.மீ. துரத்தில் பொருள் வைக்கப்படுமானால், உருவத் தூரம் என்னவாக இருக்கும்?

A) -18 செ.மீ.
B) -10 செ.மீ.
C) -15 செ.மீ.
D) -20 செ.மீ.

43. 2 ஆண்டுகள் இடைவெளியில் பிறந்த 3 குழந்தைகளின் சராசரி வயது 8 ஆகும். மூத்தக் குழந்தையின் வயது என்ன?

A) 12 வயது
B) 7 வயது
C) 8 வயது
D) 10 வயது

44. குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'tim pack' என்பதன் பொருள் 'red colour', 'pit it tim' என்பதன் பொருள் 'red and black' மற்றும் 'nac pit' என்பதன் பொருள் 'yellow black' ஆகும். அந்த மொழியில் எந்த வார்த்தை 'and' என்பதைக் குறிக்கும்?

A) pit
B) nac
C) tim
D) it

45. இந்தக் கேள்வியில், மூன்று கூற்றுகளும் அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டு முடிவுகளும் தரப்பட்டுள்ளன. தர்க்க ரீதியாக மிகச் சிறப்பாகப் பொருந்தக்கூடிய முடிவினை/முடிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கூற்றுகள்:

1) சில செய்தித்தாள்கள் பத்திரிக்கைகளாக உள்ளன

2) அனைத்துப் செய்தித்தாள்களும் புத்தகங்களாக உள்ளன

3) சில புத்தகங்கள் சஞ்சிகைகளாக உள்ளன.

முடிவுகள்:

I. சில சஞ்சிகைகள் செய்தித்தாள்களாக உள்ளன.

II. அனைத்து பத்திரிக்கைகளும் புத்தககங்கள்

A) I மற்றும் II இரண்டும் பொருந்தும்
B) I அல்லது II இரண்டும் பொருந்தாது
C) II மட்டும் பொருந்தும்
D) I மட்டும் பொருந்தும்

46. இந்தியாவின் தேசிய வளர்ச்சி கவுன்சில் எப்போது அமைக்கப்பட்டது?

A) 1965
B) 1952
C) 1940
D) 1957

47. இந்தியாவின் முதல் பெண் முதலமைச்சர் யார்?

A) ஜானகி ராமச்சந்திரன்
B) நந்தினி சத்பதி
C) சுசித்தா க்ருப்லானி
D) J. ஜெயலலிதா

48. 70-ன் 40% x%, அது 80-ன் 30% காட்டிலும் அதிகம் என்றால், 'x'-ஐக் கண்டறியவும்.

A) 14.28%
B) 16.67%
C) 40%
D) 33.33%

49. இவற்றில் எது ஒரு பால் பொருள் அல்ல?

A) பன்னீர்
B) வெல்லம்
C) மலாய்
D) கோவா

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

50. மூலக்கூறுகள் இடையே எதற்கு அதிகபட்ச ஈர்ப்பு விசை உள்ளது?

A) திண்மம்
B) வாயு
C) திரவம் மற்றும வாயு ஆகிய இரண்டுக்கும்
D) திரவம்

51. தொடரை நிறைவு செய்யவும்.
QY, JT, EO, BJ, (…)

A) AO
B) LP
C) SX
D) AE

52. பின்வருவனவற்றுள் எந்த வார்த்தை டென்னிஸ்-ல் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை?

A) டியூஸ்
B) வாலி
C) செகண்ட் சர்வ்
D) ஸ்லாம் டங்க்

53. எளிமைப்படுத்து: Cot (90° - θ) Sin (180°- θ) Sec (360°- θ) / tan (180°- θ) sec (- θ) cos (90° + θ)

A) 1
B) -1
C) 2
D) -2

54. எந்த நுண்ணுயிர்க்கொல்லி (antibiotic) அலெக்சாண்டர் ஃபிளெமிங்கால் 1928-ல் கண்டறியப்பட்டது?

A) ஸ்டிரெப்டோமைசின்
B) எரித்ரோமைசின்
C) பென்சிலின்
D) அஸித்ரோமைசின்

55. ஒரு படகு மேல்நோக்கி 8 மணி நேரம் 48 விநாடிகளில் ஒரு தூரத்தைக் கடக்கிறது, அதே சமயம் அந்த படகு, துவங்கிய இடத்திற்கு திரும்ப கீழ்நோக்கி வருவதற்கு 4 மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது. நீரோட்டத்துடன் ஒப்பிடும் போது நிலைநீரில் படகின் வேகத்தின் விகிதம் என்ன?

A) 2 : 1
B) 4 : 3
C) 3 : 2
D) 8 : 3

56. பின்வரும் தகவலை கவனமாகப் படித்து கீழே தரப்பட்டுள்ள கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்.

எட்டு சகாக்கள் - J, K, L, M, N, O, P மற்றும் Q ஒரு வட்டமேஜையைச் சுற்றி மையத்தைப் பார்த்தவாறு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதே வரிசையில் அமர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு பதவிகளில் இருக்கிறார்கள் - ஆய்வாளர், கணக்காளர், குமாஸ்தா, சரக்கு பாதுகாவலர், துப்புரவாளர், டிராக்மேன், விமானி மற்றும் தீயணைப்பு வீரர். தீயணைப்பு வீரருக்கு வலதுபுறம் மூன்றாவதாக J அமர்ந்திருக்கிறர், தீயணைப்பு வீரர் மற்றும் Qவுக்கு இடையே இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். துப்புரவாளரும் கணக்காளரும் அருகருகே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் Jவோ அல்லது Qவோ துப்புரவாளர் அல்லது கணக்காளர் அல்லர். தீயணைப்பு வீரருக்கு அடுத்து துப்புரவாளர் இல்லை. Nக்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக ஆய்வாளர் உட்கார்ந்திருக்கிறார். Q-க்கு அடுத்து N அமர்ந்திருக்கவில்லை. டிராக்மேன் மற்றும் விமானி ஆகிய இருவருக்கும் அருகில் ஆய்வாளர் அமர்ந்திருக்கிறார். K-க்கு வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக பைலட் அமர்ந்திருக்கிறார். K ஒரு துப்புரவாளர் அல்ல. குமாஸ்தாவுக்கு வலதுபுறத்தில் அடுத்ததாக L அமர்ந்திருக்கிறார். J குமாஸ்தா அல்ல. Jக்கு அடுத்து O அமர்ந்திருக்கவில்லை. ஆய்வாளருக்கு அடுத்ததாக P அமர்ந்திருக்கவில்லை.

பின்வருவபவர்களில் யார் நிறுவனத்தின் சரக்குப் பாதுகாவலர்?

A) P
B) N
C) Q
D) J

57. இந்தக் கேள்வியில், இரண்டு கூற்றுகளும் அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டு முடிவுகளும் தரப்பட்டுள்ளன. தர்க்க ரீதியாக மிகச் சிறப்பாகப் பொருந்தக்கூடிய முடிவினை/முடிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கூற்றுகள்:
1) சில ஷூக்கள் கோட்டுகளாக உள்ளன

2) சில கோட்டுகள் பட்டன்களாக உள்ளன

முடிவுகள்:
I. எந்த பட்டனும் ஷூ அல்ல.

II. சில ஷூக்கள் பட்டன்களாக உள்ளன.

A) II மட்டும் பொருந்தும்
B) I மற்றும் II இரண்டும் பொருந்தும்
C) I அல்லது II ஏதோ ஒன்று பொருந்தும்
D) I மட்டும் பொருந்தும்

58. 115, 149 மற்றும் 183 வகுத்து முறையே 3, 5, 7 மீதம் தருகிற மீப்பெரு எண்களைக் கண்டறிக.

A) 18
B) 14
C) 20
D) 16

59. P, Q, மற்றும் R ஆகியோர் சில வேலைகளை முறையே 11 நாட்கள், 20 நாட்கள், மற்றும் 55 நாட்களில் செய்ய முடியும். மாற்று நாட்களில் (alternate days) Q மற்றும் R இடம் இருந்து உதவியை P பெற்றால், வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்யலாம்?

A) 10
B) 8
C) 7
D) 9

60. வீட்டு மின்கம்பியாக்க (wiring) நோக்கங்களுக்காக, மின்சுற்றுகள் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்றன?

A) வரிசையாக
B) இணையாக
C) தொடராக
D) நேராக

61. இரசக்கலவை உருவாவதற்கு எது ஒரு முக்கியமான உலோகமாகும்?

A) அலுமினியம்
B) இரும்பு
C) பாதரசம்
D) டங்க்ஸ்டன்

62. பின்வருவதில் எந்த விருதை விராத் கோஹ்லி மற்றும் மீராபாய் சானு 2018 செப்டம்பர்-ல் பெற்றனர்?

A) அர்ஜுனா விருது
B) தியான் சந்த் விருது
C) துரோணாச்சார்யா விருது
D) ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது

63. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பத் தேர்வுகளில் இருந்து பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டறிக.

A) KN
B) Y
C) LM
D) X

64. A என்னும் இடத்திலிருந்து ராம் 5 கிமீ வடக்கு நோக்கி பயணிக்கிறார், பிறகு இடதுபுறம் திரும்பி 3 கிமீ நடக்கிறார், மீண்டும் வலது புறம் திரும்பி 2 கிமீ நடக்கிறார். இறுதியாக, அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 3 கிமீ நடந்து B என்னும் இடத்தை அடைகிறார். A மற்றும் Bக்கு இடையேயான தூரம் என்ன?

A) 2 கிமீ
B) 7 கிமீ
C) 10 கிமீ
D) 13 கிமீ

65. இந்தியாவின் முதல் NBA கூடைப்பந்து பள்ளி எந்த நகரத்தில் துவங்கப்பட்டது?

A) ஜெய்ப்பூர்
B) ராஜ்கோட்
C) பூனே
D) மும்பை

66. பின்வரும் எந்த எண்ணால் நான்கு தொடர் எண்களின் பெருக்கற்பலன் எப்போதும் வகுக்கப்படும்?

A) 10
B) 22
C) 48
D) 24

67. ஒளிவேதியல் மாசுமூட்டத்திற்கு பெருமளவு பங்களிக்கும் மாசுப்படுத்தி எது?

A) நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு
B) ஹைட்ரோபெராக்சைடு
C) பெராக்ஸிநைட்ரேட்டுகள்
D) ஓசோன்

68. a, 1, b ஆகியன கூட்டல்தொடர் மற்றும் 1, a, b பெருக்கல் தொடர் என்றால், a மற்றும் b முறையே _______ க்கு சமன்படுத்துகிறது (அதில் a ≠ b).

A) 2, 4
B) -1, 2
C) -2, 4
D) 4, 1

69. பின்வரும் எந்த கொழுப்பு அமிலங்கள் சோப்பை உருவாக்குவதில்லை?

A) ஸ்டீரிக் அமிலம்
B) ஓலிக் அமிலம்
C) பியூட்ரிக் அமிலம்
D) பாலிமிடிக் அமிலம்

70. தொடரை நிறைவு செய்யவும்.
HZ, AA, NF, DK, (…)

A) ZC
B) BA
C) SP
D) DF

71. ராஜு கிழக்கு நோக்கி நடக்கத் துவங்குகிறார். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, அவர் இடது புறம் திரும்பி, தனக்கு வலதுபுறமாகத் திரும்புகிறார். இறுதியாக, சிறிது தூரம் நடந்தப் பின்னர், இடதுபுறம் திரும்புகிறார். எந்த திசையில் அவர் நகர்கிறார்?

A) கிழக்கு
B) வடக்கு
C) மேற்கு
D) தெற்கு

72. பின்வருனவற்றில் எது அமிலத்தன்மையுள்ளது?

A) இந்தத் தேர்வுகள் அனைத்தும்
B) எலுமிச்சை சாறு
C) தக்காளி
D) ஆரஞ்சு

73. ரூ.26000 இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது, ஒரு பகுதி 5 ஆண்டுகளுக்குத் தனி வட்டியில் 10% வீதத்திலும் மற்றொரு பகுதி 6 ஆண்டுகளுக்கு 9% தனி வட்டியில் சமமாக இருக்குமாறு பிரிக்கப்படுகின்றன. அப்படியானால் 5 ஆண்டுகளுக்கு 10% கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ள தொகை எவ்வளவு?

A) ரூ.15000
B) ரூ.12500
C) ரூ.14000
D) ரூ.13500

74. எது ஒரு எண்ணெய் விளைவிக்கும் தாவரம்?

A) தக்காளி
B) மாங்காய்
C) உருளைக்கிழங்கு
D) வேர்கடலை

75. X² / y² + y² / x² - 2 இன் சதுர மூலத்தைக் கண்டறியவும்

A) x-y / 2
B) x / y - y / x
C) x / y + y / x
D) x / 2y + y / 2x

76. எந்த கோள் காலை விண்மீன் அல்லது மாலை விண்மீன் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

A) புதன்
B) செவ்வாய்
C) வெள்ளி
D) வியாழன்

77. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், வட்டம் தாய்மார்களையும், முக்கோணம் பெண்களையும், சதுரம் சகோதரிகளையும் குறிக்கிறது. தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளாக இருக்கும் பெண்களை எந்த பிராந்தியத்தில் குறிக்கிறது?

A) U
B) Q
C) S
D) T

78. எளிதாக்கு: 1/4 ÷ 1/4 (1/4) / 1/4 ÷ 1/4 x 1/4

A) 1
B) 1/6
C) 1/4
D) 16

79. காரத்தின் நிறம் என்ன?

A) பீனால்தலினுடன் இளஞ்சிவப்பு மற்றும் மஞ்சளுடன் மித்தைல் ஆரஞ்சு
B) பீனால்தலின் உடன் மஞ்சள் மற்றும் மித்தைல் ஆரஞ்சுடன் இளஞ்சிவப்பு
C) பீனால்தலின் உடன் மஞ்சள் மற்றும் மித்தைல் ஆரஞ்சுடன் நீலம்
D) பீனால்தலின் உடன் நீலம் மற்றும் மித்தைல் ஆரஞ்சுடன் மஞ்சள்

80. இந்தியாவில் எங்கே அணு வெடி சாதனங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டன?

A) பெங்களூரூ
B) ஸ்ரீஹரிகோட்டா
C) காஞ்சிபுரம்
D) போக்ரான்

81. 'MISTAKE' என்பது 9765412 என்றும் 'NAKED' என்பது 84123 என்றும் குறியிடப்படுகிறது, 'ASSIST' என்பது எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

A) 435985
B) 488976
C) 166762
D) 466765

82. கீழே தரப்பட்டுள்ள உறவினை சிறப்பாக நிறைவு செய்யும் சொல் எது?
கொத்தனார் : கரணை :: தையல்காரர் : ?

A) கோடாரி
B) தூரிகை
C) ஊசி
D) ஏர்

83. P மற்றும் Q ஒரு வேலையை 10 நாட்களில் செய்யலாம். Q மற்றும் R 12 நாட்களில் செய்யலாம். மூவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து 8 நாட்களில் வேலையை முடிக்கலாம். P மற்றும் R எத்தனை நாட்களில் வேலையை முடிக்கலாம்?

A) 8 நாட்கள்
B) 10 நாட்கள்
C) 12 நாட்கள்
D) 15 நாட்கள்

84. இவற்றில் எது ஒரு தானியமல்ல?

A) சோளம்
B) பார்லி
C) கம்பு
D) கடுகு

85. காண்டவி என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் இனிப்பாகும்?

A) குஜராத்
B) ஒரிசா
C) கர்நாடகம்
D) மகாராஷ்டிரம்

86. இவற்றில் எது இதயப் பிரச்சனைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது?

A) ECT
B) ECG
C) EEG
D) BCG

87. x = (7-4√3), பின்னர் (x + 1 / x) இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்

A) A) 8√3
B) 14
C) 3√3
D) 14+8√3

88. 2019-க்கான துவக்க சூழலமைப்புத் தரவரிசையில் இந்தியாவுக்கு எந்த இடம் கிடைத்தது?

A) 17
B) 25
C) 23
D) 43

89. பின்வரும் பின்னங்களில் எது ஒரு முடிவுறு பதின்மமாகும்?

A) 1/3
B) 1/7
C) 5/8
D) 2/11

90. கொடுக்கப்பட்டள்ள தொடரில் தவறான எண்ணைக் கண்டறிக.
324, 109, 36, 12, 4

A) 109
B) 12
C) 324
D) 4

91. ஆரம் 1 செ.மீ. அதிகரிக்கப்படும் போது வட்டத்தின் பரப்பளவு 22 சதுர சென்டிமீட்டர் அதிகரிக்கிறது, அதன் அசல் ஆரம் என்ன?

A) 7 செமீ
B) 9 செமீ
C) 5 செமீ
D) 3 செமீ

92. ஒரு செவ்வக வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம் அதன் மூன்று பக்கங்களை சாயம் பூசுவது மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. சாயம் பூசாத பக்கத்தின் நீளம் 9 அடி மற்றும் சாயம் பூசப்பட்ட பக்கங்களின் நீளம் 37 அடி ஆனால், சதுர அடிகளில் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இந்த இடத்தின் பரப்பளவு என்ன?

A) 126 சதுர அடி
B) 252 சதுர அடி
C) 46 சதுர அடி
D) 81 சதுர அடி

93. உடலின் எந்த பாகத்தில் கார்னியா மற்றும் ரெட்டினா காணப்படுகின்றன?

A) மூக்கு
B) கண்
C) காது
D) உள்ளங்கை

94. Sin 30° of இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்

A) A) 1/2
B) 0
C) 1√2
D) √3/2

95. இந்திய பொருளாதாரத்தை மிகவும் பொருத்தமான முறையில் __________ பொருளாதாரம் என விவரிக்கலாம்.

A) சமதர்மவாத
B) முதலாளித்துவ
C) பாரம்பரியமிக்க
D) கலவையான

96. நவீன தனிம அட்டவணையைப் பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது சரியான கூற்று அல்ல?

A) அணு எண்ணுக்கு ஏற்ப தனிம அட்டவணை வரிசைப்படுத்தப்படுகிறது
B) தனிம அட்டவணையில் ஏழு காலங்கள் உள்ளன
C) தனிம அட்டவணையில் 18 குழுக்கள் உள்ளன
D) காலம் 1-ல் ஒரே ஒரு தனிமம் மட்டுமே இருக்கிறது

97. பின்வருவனவற்றில் எது ஒலியின் உரப்பு (loudness) அல்லது மென்மையை தீர்மானிக்கிறது?

A) அலைவு
B) அலை வேகம்
C) வீச்சு
D) அதிர்வெண்

98. பாரம்பரியமான எரிபொருள் ஆதாரம் எது?

A) தீராத எரிபொருள் ஆதாரம்
B) மாற்று எரிபொருள் ஆதாரம்
C) நிலக்கரி
D) புதுப்பிக்க இயலாத எரிபொருள் ஆதாரம்

99. பின்வரும் நகரங்களில் மத்திய அரிசி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எதில் அமைந்துள்ளது?

A) கட்டாக்
B) கொல்கத்தா
C) ஹைதராபாத்
D) தில்லி

100. திருகுகள், குண்டுப் பொதி தாங்கிகள் மற்றும் காலணியின் அடிப்பகுதிகளுக்கு உராய்வு என்ன செய்கிறது?

A) மற்ற விசைகளால் ஏற்படக்கூடிய சேதங்கள் அனைத்தையும் உராய்வு தவிர்க்கிறது
B) உராய்வு இந்த பொருட்களில் தேய்மானத்தை ஏற்படுத்தி அவற்றை சேதப்படுத்துகிறது
C) உராய்வு திருகுகள், குண்டுப் பொதி தாங்கிகள் மற்றும் காலணியின் அடிப்பகுதியை பாதுகாக்கிறது
D) இவற்றின் மீது உராய்வு எந்த விளைவையும் கொண்டிருக்கவில்லை

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

Answer:-
1. (c), 2. (d), 3. (c), 4. (c), 5. (b), 6. (a), 7. (d), 8. (c), 9. (b), 10. (c)
11. (b), 12. (d), 13. (a), 14. (b), 15. (a), 16. (d), 17. (a), 18. (b), 19. (d), 20. (d)
21. (d), 22. (b), 23. (d), 24. (c), 25. (b), 26. (a), 27. (b), 28. (b), 29. (c), 30. (c)
31. (a), 32. (a), 33. (a), 34. (a), 35. (b), 36. (c), 37. (c), 38. (b), 39. (b), 40. (a)
41. (a), 42. (b), 43. (d), 44. (d), 45. (b), 46. (b), 47. (c), 48. (b), 49. (b), 50. (a)
51. (d), 52. (d), 53. (b), 54. (c), 55. (d), 56. (d), 57. (c), 58. (d), 59. (b), 60. (b)
61. (c), 62. (d), 63. (d), 64. (b), 65. (d), 66. (d), 67. (d), 68. (c), 69. (c), 70. (c)
71. (b), 72. (a), 73. (d), 74. (d), 75. (b), 76. (c), 77. (c), 78. (d), 79. (a), 80. (d)
81. (d), 82. (c), 83. (d), 84. (d), 85. (a), 86. (b), 87. (b), 88. (a), 89. (c), 90. (a)
91. (d), 92. (a), 93. (b), 94. (a), 95. (d), 96. (d), 97. (c), 98. (d), 99. (a), 100. (b)

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB NTPC) Sample Paper : सामान्य तर्क - 83

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB NTPC) Sample Paper : सामान्य तर्क - 83

निर्देश (प्र० 1-5) : निम्न में से लुप्त संख्या/ अक्षर/ आकृति ज्ञात कीजिए।

1. A/4, D/9, H/15, M/22

(a) R/30
(b) S/30
(c) Q/31
(d) Q/30

2. ZCBA, YFED, XIGH ?

(a) WLKM
(b) WJKL
(c) WKLJ
(d) WLKJ

3. 1, 2, 3, 14, 5, 34, 7, ? , ?

(a) 68, 7
(b) 63, 9
(c) 60, 11
(d) 62, 9

4. 255, 366, 479, 684 ?

(a) 891
(b) 125
(c) 216
(d) 343

5. 25-K-8, 23-I-11, 21-G-14, 19-E17. ?

(a) 17-F-19
(b) 19-C-17
(c) 17-C-20
(d) 20-D-17

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) एनटीपीसी परीक्षा अध्ययन सामग्री

Answer:

1. (b) 2. (d) 3. (b) 4. (a) 5. (c)

 (Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (General Science)

 (Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key

Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (General Science)

Q1. ___________is prevented by coating the conducting wire with pvc.

a. Overloading
b. Fusing
c. Dripping
d. Short-Circuit

Q2. The molecular mass of O2 is_________

a. 8
b. 16
c. 32
d. 64

Q3. An Object of mass 6 kg and having a potential energy of 480 J is placed at a height. Find the height of the object w.r.t the ground (g=10m/s)

a. 7
b. 8
c. 4
d. 6

Q4. If the electronic configuration of an element is 2, 8, 2, to which period of the Modern Periodic Table does it belong?

a. 4
b. 2
c. 12
d. 3

Q5. The walls of sclerenchyma cells are thickened due to ________

a. Pectin
b. Hemi-cellulose
c. Cellulose
d. Lignin

Q6. The electronic configuration of an element belonging to period 2 and showing strong catenation property is:

a. 2,6
b. 2,8,4
c. 2,8,2
d. 2,4

Q7.a milkman adds a small amount of baking soda to fresh milk:

a. To improve taste of milk
b. To prevent acidisation of milk
c. To improve the consistency of milk
d. To increase the cream in the milk

Q8. An object is released from a certain height above the ground. Just at the time it touches the ground, it will possess_______

a. Kinetic energy
b. Chemical energy
c. Heat energy
d. Potential energy

Q9. The _______ acts as a food store in plant seeds.

a. Radicle
b. Ovule
c. Plumule
d. Cotyledons

Q10. The prefix added to the name of the hydrocarbon with 4 carbon atoms is.

a. Eth
b. Hept
c. But
d. Prop

Q11. Clouds looking white in colour are due to the phenomenon of ________

a. Refraction of light
b. Reflection of light
c. Scattering of light
d. Radiation

RRB Group-D Exam Study Kit

रेलवे भर्ती बोर्ड Group-D परीक्षा अध्ययन सामग्री

RRB Group-D Exam Online Tests Series

Q12. ___________ is the commercial unit of energy.

a. Kilowatt hour
b. Joule
c. Kilowatt
d. Watt hour

Q13. The millions period consists of the places:

a. M, TH, HM
b. O,T,M
c. M,TM
d. TTh, HTh, M

Q14. An electric bulb having voltage 240V and current 0.6 A has a power of _____________

a. 40W
b. 400W
c. 144W
d. 14.4W

Q15. Select the most appropriate option.
 1KWH = _____________

a. 3,60,000 J
b. 3,600 J
c. 36,00,000 J
d. 36,000 J

Q16. Which of the following is the ore of mercury?

a. Stibnite
b. Arsenic
c. Cinnabar
d. Bauxite

Q17. The gravitational force of attraction between a satellite and the earth gives rise to ___________

a. Centrifugal force
b. Planar force
c. Centripetal force
d. Tension

Q18. Bifocal lenses are used by people suffering from__________

a. Myopia or Hypermetropia
b. Myopia but not Hypermetropia
c. Hypermetropia but not Myopia
d. Myopia and Hypermetropia

Q19. The source of the Sun’s energy is the process of:

(a) Photoelectric emission
(b) Nuclear fission
(c) Nuclear fusion
(d) Thermionic emission

Click Here to Download PDF

RRB Group-D Exam Study Kit

रेलवे भर्ती बोर्ड Group-D परीक्षा अध्ययन सामग्री

RRB Group-D Exam Online Tests Series

ANSWER:
1. (d), 2. (c), 3. (b), 4. (d), 5. (d), 6. (d), 7. (b), 8. (a), 9. (d), 10. (c), 11. (c), 12. (a), 13. (a), 14. (c), 15. (c), 16. (c), 17. (c), 18. (d), 19. (c)

 

(Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (General Knowledge)

 (Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key

Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (General Knowledge)

Q1. Which organization has set up the Govardhan Eco Village in Maharashtra?

a. RSS
b. GaugiyaMath
c. ISKCON
d. Isha Foundation

Q2. Who among the following had resigned from the post of Head Coach of Indian Cricket team in 2017?

a. Anil Kumble
b. Kapil Dev
c. Rahul Dravid
d. Ravi Shastri

Q3. ________does not belong to the class Annelida.

a. Ascaris
b. Earthworm
c. Leech
d. Neries

Q4. An object is stationary then the force is still acting on it is:

a. Momentum
b. Impulse
c. Acceleration
d. Weight

Q5. What is the initiative of FSSAI that will enable collection and conversion of used cooking oil to bio-diesel?

a. RUSA
b. RAMA
c. RENO
d. RUCO

Q6. In which state is the Pagladia Dam located?

a. Nagaland
b. West Bengal
c. Meghalaya
d. Assam

Q7. Sadhguru jaggi Vasudev has been awarded with Padma vibhushan award in 2017 by the government of India for his contribution towards which of the following?

a. Music
b. Spiritually
c. Sports
d. Politics

Q8. ________Contributed to the theories of inheritance of traits in living things

a. JBS Haldane
b. Stanley Miller
c. Charles Darwin
d. Gregor Mendel

Q9. Name the athletic event in which Manpreet Kaur won a glod medal in the first leg of Asian Grand Prix Athletics Meet?

a. Discus throw
b. High jump
c. Long jump
d. Shot put

Q10. In which year Goa was captured by Portuguese?

a. 1512
b. 1510
c. 1516
d. 1515

Q11. The former RBI governor Raghuram Rajan authored the book-

a. The Ministry of Utmost Happiness
b. Emergency-Indian Democracy’s Darkest Hour
c. The Unseen Indira Gandhi
d. I Do What I Do

Q12. Who among the following is the founder of Swatantra Party?

a. Gopal Krishna Gokhale
b. Vallabhbhai Patel
c. Kamaraj
d. C Rajagopalachari

Q13. Who among the following has been honoured with the Global Diversity Award 2017 by the British Parliament House?

a. Akshay Kumar
b. Ranbir Kapoor
c. Salman Khan
d. Aamir Khan

RRB Group-D Exam Study Kit

रेलवे भर्ती बोर्ड Group-D परीक्षा अध्ययन सामग्री

RRB Group-D Exam Online Tests Series

Q14. In which Indian state has The Union Government sanctioned ₹98.35 Cr for the development of a Heritage Circuit?

a. Shimla
b. Assam
c. Nagaland
d. Tripura

Q15. Which organization has been honoured with the NABARD 2018 award?

a. Repco Micro Finance
b. HDFC Mutual Fund
c. Shriram Mutual Funds
d. ICICI Prudential

Q16. Who among the following hosts the Hindi version of “Bigg Boss-11”?

a. Aamir Khan
b. Farhan Akhtar
c. Shilpa Shetty
d. Salman Khan

Q17. What is the maximum strength of Lok sabha?

a. 552
b. 550
c. 545
d. 548

Q18. Which of the following is the indigenously designed and developed long-range subsonic cruise missile of India?

a. Helina
b. Nirbhay
c. Pinaka
d. Nag

Q19. We can control the urge to urinate as ________

a. Bladder is filled with less water
b. Bladder does not fill up easily
c. The muscular bladder is under nervous control
d. Sphincter muscle is present between bladder and urethra

Q20. Who won the Golden Boot Award in 2018 FIFA World Cup?

a. Lionel Messi
b. Antoine Griezmann
c. Harry Kane
d. Gabriel Jesus

Q21. The Ninety East Ridge is a submarine volcanic ridge located in which ocean?

a. Indian Ocean
b. Pacific Ocean
c. Arctic Ocean
d. Atlantic Ocean

Q22. Who launched India’s largest ‘train the trainers’ programme recently?

a. Sachin Tendulkar
b. Kapil Dev
c. Prakash Padukone
d. Pullela Gopichand

Q23. Who among the following has been names the “British Indian of the year”?

a. Ishwar Sharma
b. Ishwar Verma
c. Ishwar Kumar
d. Ishwar Gupta

Click Here to Download PDF

RRB Group-D Exam Study Kit

रेलवे भर्ती बोर्ड Group-D परीक्षा अध्ययन सामग्री

RRB Group-D Exam Online Tests Series

ANSWER
1. (c), 2. (a), 3. (a), 4. (a), 5. (d), 6. (d), 8. (b), 9. (d), 10. (d), 11. (b), 12. (d), 13. (d), 14. (c), 15. (a), 16. (a), 17. (d), 18. (b), 19. (c), 20. (c), 21. (a), 22. (d), 23. (a)

(Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (Reasoning)

 (Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key

Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (Reasoning)

Q1. Read the given question and decide which of the following statements is/are sufficient to answer the question?
What is the age of Sriram?

Statement:

1. Sriram is 32 years elder to Shyam.
2. Shyam is 2 years old now.

a. Both 1 and 2 are sufficient
b. Either I or 2 is sufficient
c. Only 1 is sufficient
d. Only 2 is sufficient

Q2. Which answer figures will come next in the given problem figure series?

Q3. Read the given statement and conclusion carefully and select which of the conclusions logically follow from the statement.

Statement:

 • All mud are vessels
 • All vessels are containers

Conclusion:
1. All containers are mud.
2. Some vessels are mud

Q4. Consider the given statement to be true even if be true even if it seems to be at variance with commonly known facts and decide which of the given conclusions logically follow from the statement.

Statement:

 • Waste management is one of our country’s most important concerns these these days given the fast pace growing population and increasing wastes.

Conclusion:

I. The indisposed waste caused a lot of harm to our environment and breeds various diseases.
II. It will certainly be helpful to address public or students at any institution on waste management.

a. Only conclusion I follows
b. Neither conclusion I nor II follows
c. Both conclusion I and II follows
d. Only conclusion II follows

Q5. Joy points out to a picture and says, ‘This is my mother’s sister’s husband,’ How is the person in the picture related to Joy?

a. Maternal Uncle
b. Brother
c. Paternal Uncle
d. Son

Q6. Identify the founder of Paytm who was listed in TIME magazine’s most influential people list 2017 along with Prime Minister Narendra Modi?

a. Vijay malya
b. Vijay Bhaskar
c. Narendra Kumar
d. Vijay Shekhar Sharma

Q7. Choose the most suitable Venn diagram for the following words.

Garlic, Ginger, Chilly

Q8. Choose the mirror image for the following figure when the mirror is kept at the MN line.

Q9. Which of the options bears the closest resemblance to the following figure?

Q10. Consider the given statement and decide which of the following assumptions is/are implicit in the statement.

Statement:

 • Stories are the best way to make children remember concepts in the early years of their life.

Assumptions:

I. Children like stories
II. Stories improve children’s imagination and visualization skills.

a. Only I is implicit
b. Only II is implicit
c. Both I and II are implicit
d. Neither I nor II is implicit

Q11. Which of the option figures bears the closed resemblance to the question figure?

Q12. If KIN is written as PRM then how would you write THREAD?

a. GSIVYW
b. GSIVWZ
c. GSIVZW
d. GRIUZW

Q13. Which of the following Venn diagram correctly represents the relationship between:

A. Mobile
B. Laptop
C. Electronic

Q14. In which of the following activities is work said to be done?

a. Pinki is walking on a leveled road with a book on her head
b. Khishi is pushing a wall of a house but fails to do so
c. Harsh is reading a book
d. Shruti is sitting on a chair

Q15. Which of the given elements A,B,C,D and E with atomic number 2,3,7,10 and 30 respectively belong to the same period?

a. B,D,E
b. A,B,C
c. A,D,E
d. B,C,D

Q16. Which assumptions are implied from the below statement?

“Trees can communicate and share nutrients with other trees in a forest” says a scientist.

Assumptions:
 

I. Plants share extra nutrients with other plants
II. Underneath the earth everything is connected.

a. Neither I nor II is implicit
b. Only II is implicit
c. Only I is implicit
d. Both I and II are implicit

Q17. Which of the following does NOT belong to this group?

a. Ant
b. Caterpillar
c. Hamster
d. Locust

Q18. Find the next letter-pair in the following series.

DO, EP, FQ, GR, ?

a. SH
b. HS
c. ST
d. HV

Q19. Choose the one that does NOT belong to the group.

a. Aluminium
b. Gold
c. Silver
d. Hydrogen

Q20. Find the odd one out.

a. C
b. B
c. A
d. D

Q21. Given is a statement followed by two assumptions numbered I and II. Considered the statement and the following assumptions and decided which of the assumptions is/are implicit in the statement.

Statement:

 • Global warming, species extinction and deforestation are posing a threat to the environment

Assumptions:

I. The more we exploit and degrade out environment, the more ecological imbalance we create, ultimately putting the very existence of human life at risk.
II. Every species is dependent on every other species for survival, directly or indirectly. Human beings are the ones who depend on maximum number of species for not only our survival but also for our development needs.

a. Only assumption I is implicit
b. Neither assumption I nor II is implicit
c. Both assumptions I and II are implicit
d. Only assumption II is implicit

Q22. A is standing facing East. B is standing 750 m to the West of A. At 500 m to the right of A, there is a big pole. What is the direction of the pole with respect to B’s position?

a. North – East
b. South – West
c. North – West
d. South – East and

Q23. If “MAP” is coded as KYN in a code language, how will “REDUCE” be written in the same code?

a. OBASBD
b. PCBSAB
c. OBARBD
d. PCBSAC

Q24. Read the given statement and conclusion carefully and select which of the conclusions logically follow from the statement

Statement:

 • All cars are four-wheelers
 • All four-Wheelers are vehicles.

Conclusion:

 1. All cars are vehicles.
 2. Some vehicles are four-wheelers

a. No conclusion follow
b. Only conclusion 1 follows
c. All the conclusion follow
d. Only conclusion 2 follows

Q25. Sarang is facing West. He turns 135° clockwise and then 45° anticlockwise. In which direction he is facing now?

a. West
b. North
c. East
d. South

Q26. Find the missing term in the following series.

B-24, ?, F-9, H-4

a. T-19
b. D-20
c. D-16
d. S-18

Q27. Soham is 10 years younger than partha. Eight years ago three times the age of soham was 4 more than twice the age of Partha. Find Soham’s present age.

a. 32 years
b. 28 years
c. 30 years
d. 33 years

Q28. What is the next term is this series:

12A6Z, 24C4X, 36E2V,_____________

a. 48F0T
b. 48F9T
c. 48F9S
d. 48G0T

Q29. If today is Monday, then find the day after 61 days?

a. Friday
b. Saturday
c. Monday
d. Tuesday

Q30. Select the option figure that will complete the series of question figures.

a. D
b. C
c. A
d. B

Click Here to Download PDF

RRB Group-D Exam Study Kit

रेलवे भर्ती बोर्ड Group-D परीक्षा अध्ययन सामग्री

RRB Group-D Exam Online Tests Series

ANSWER:
1. (a), 2. (c), 3. (a), 4. (c), 5. (a), 6. (d), 7. (a), 8. (b), 9. (c), 10. (c), 11. (d), 12. (c), 13. (b), 14. (a), 15. (d), 16. (c), 17. (c), 18. (b), 19. (d), 20. (d), 21. (c), 22. (d), 23. (d), 24. (c), 25. (b), 26. (c), 27. (a), 28. (d), 29. (b), 30. (c)

 

 


 

(Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (Mathematics)

 (Papers) RRB Group D : Exam Paper & Answer Key

Date: 18 Sep 2018 Shift-2 (Mathematics)

Q1. The sum of two fractions is 7/4, One of them is 5/3, What is the other function?

a. 1/12
b. 1/5
c. 1/10
d. 2

Q2. Sita bought certain number of pens at 8 for Rs.7 and sold them at 6 for Rs. 5. The gain or loss percentage is?

a. No profit no loss
b. 100/21% loss
c. 99/21% loss
d. 100/21% profit

Q3. {8+(24+3)}/9=?

a. 3
b. 9
c. 8
d. 4

Q4. On a certain sum, simple interest for 5/2 years at an annual rate of 12% is Rs. 50 less than the interest on the same sum for 7/2 years at an annual rate rate of 10%. Find the sum.

a. Rs.1500
b. Rs.1000
c. Rs.2000
d. Rs.1200

Q5. Find the values of k for which x2+5kx+k2+5 is exactly divisible by x+2 but not divisible by x+3.

a. Neither 1 nor 9
b. 1
c. Both 1 and 9
d. 9

Q6. From the top of a platform 7m high, the angle of elevation of a tower was 30°. If the tower was 47 m high, how far away from the tower was the platform was the platform positioned?

a. 45√3m
b. 40m
c. 40√3m
d. 15√3m

Q7. A tap can fill the tank in 25 minutes and the other can empty the tank in 50 minutes. If both the taps are opened simultaneously, then the tank will be filled in time?

a. 50 minutes
b. 1 hour, 10 minutes
c. 1 hour, 5 minutes
d. 55 minutes

Q8. If the cost of tomatoes increases by 25% per kg and Sudha wants to spend only 15% more on the tomatoes. Calculate the percentage decrease in the quantity of tomatoes that Sudha gets.

a. 12.5%
b. 12%
c. 8%
d. 10%

Q9. On selling a jute bag for Rs. 48, Ashmitha incurs a loss of 20%. In order to make a profit of 20% what should be the selling price of the jute bag?

a. 56
b. 72
c. 52
d. 68

Q10. If √108 + √243 = 25.98 find the value of √147 + √192.

a. 25.98
b. 34.248
c. 27.712
d. 26.89

Q11. Vella is a farmer he owns few acres of land. Last month he had a good harvest which gave him a 90% profit on his initial investment. Approximately how much money he needs to invest each season?

a. 3,00,000
b. 1,50,000
c. 1,00,000
d. 6,00,000

Q12. Keerthi and Malathi together can complete a task in 12 days, while Malathi can finish it in 30 days. In how many days can Keerthi alone complete the task?

a. 10 Days
b. 40 Days
c. 20 Days
d. 30 Days

Q13. In a library, there are 10 different sections and the librarian categorises the book over 20 days. Which section has the least number of books?

a. Section 7
b. Section 5
c. Section 8
d. Section 9

Q14. The square root of 882/1922 is:

a. 22/31
b. 21/31
c. 19/31
d. 20/31

RRB Group-D Exam Study Kit

रेलवे भर्ती बोर्ड Group-D परीक्षा अध्ययन सामग्री

RRB Group-D Exam Online Tests Series

 

Q15. An inlet pipe an outlet pipe are taking turns to fill and drain a cistern, respectively, for an hour each at a time, starting with the inlet pipe when the cistern is empty. It takes the inlet pipe 15 hours to fully fill the empty cistern, whereas the outlet pipe can drain the filled cistern completely in 21 hours. How many hours will it take for the cistern to be full?

a. 99
b. 52.5
c. 100
d. 105

Q16. There is a maximum gap of x years between two successive leap years. What is the value of x?

a. 4
b. 1
c. 8
d. 2

Q17. The H.C.F. of two numbers is 8. Which one of the following can never be their L.C.M.?

a. 24
b. 48
c. 56
d. 60

Q18. The given pie chart shows information about the mobile phone manufacturing companies in India. The total number of mobile phone units manufactured is 12,40,000. Which company produces the least number of mobile phones?

a. DEF
b. PQR
c. XYZ
d. ABX

Q19. What is the quantity of copper in 1kg of alloy if the alloy contains 32% copper, 40% zinc and the rest is nickel?

a. 320 g
b. 280 g
c. 400 g
d. 240 g

Q20. A 161.5 m long train crosses a 758.5 m long bridge in 46 seconds. What is the speed of the train?

a. 72 km/h
b. 78 km/h
c. 75 km/h
d. 80 km/h

Q21. What is the greatest four-digit number that is exactly divisible by 49?

a. 9998
b. 9994
c. 9996
d. 9992

Q22. By walking at 4/5 of his usual speed, Soham is 6 minutes late to office. How much time does he usually take to get to the office?

a. 25 minutes
b. 20 minutes
c. 24 minutes
d. 16 minutes

Q23. The wickets taken by a bowler in 12 cricket matches are as follows:
2,6,4,3,5,0,3,2,1,3,2,3.    Find the mode of the data

a. 1
b. 4
c. 2
d. 3

Q24. The area of the circumcircle of a right angle triangle whose sides are 6cm, 8cm and 10cm will be:

a. 16π cm2
b. 9π cm2π
c. 25π cm2
d. 24.5π cm2

Q25. √0.00069169 =?

a. 0.00243
b. 0.243
c. 0.0263
d. 0.000243

Q26. How many factors of 1296 are perfect squares?

a. 12
b. 8
c. 9
d. 10

Q27. If the radius of curvature of a concave mirror is 6.2 cm, its focal length is __________cm.

a. 2.6
b. 3.1
c. 6
d. 12.4

Q28. How many right-angled triangles are there in the following figure?

a. 14
b. 15
c. 12
d. 16

Click Here to Download PDF

RRB Group-D Exam Study Kit

रेलवे भर्ती बोर्ड Group-D परीक्षा अध्ययन सामग्री

RRB Group-D Exam Online Tests Series

ANSWER:
1. (a), 2. (b), 3. (a), 4. (b), 5. (d), 6. (c), 7. (a), 8. (c), 9. (b), 10. (a), 11. (c), 12. (c), 13. (a), 14. (b), 15. (a), 16. (c), 17. (d), 18. (a), 19. (a), 20. (a), 21. (c) 22. (c) 23. (d), 24. (c), 25. (c), 26. (c), 27. (b), 28. (d)

 

(Detailed Notification) RRB Non Technical Popular Categories (NTPC) CEN No. RRC 01/2019

(Detailed Notification) RRB Non Technical Popular Categories (NTPC) CEN No. RRC 01/2019

IMPORTANT DATES & TIME

Date of Publication in RRB websites

28.02.2019

Opening of online registration of Applications

01.03.2019 at 16.00 hrs.

Closing  of online registration of Applications

31.03.2019 at 23.59 hrs.

Closing Date & Time for Payment of Application Fee

through:

 

(a) Online (Net Banking/ Credit Card/ Debit Card/UPI)

05.04.2019 at 23.59 hrs.

(b) SBI Challan

05.04.2019 at 15.00 hrs.

(c) Post Office Challan

05.04.2019 at 15.00 hrs.

Final submission of Applications

12.04.2019 at 23.59 hrs.

1st Stage Computer Based Test (CBT)

Tentatively scheduled

between

June to September 2019

DETAILS OF VACANCIES AT A GLANCE

 1. Under Graduate Posts with Minimum Educational Qualification of 12th (+2 Stage) or its equivalent examination and Age between 18 to 30 Years as on 01.07.2019.

Sl.

No.

 

Name of the post

Level in

7th CPC

Initial

pay (Rs.)

Medical

Standard

Total Vacancies

(All RRBs)

1

Junior Clerk cum Typist

2

19900

C-2

4319

2

Accounts Clerk cum Typist

2

19900

C-2

760

3

Junior Time Keeper

2

19900

C-2

17

4

Trains Clerk

2

19900

A-3

592

5

Commercial cum Ticket Clerk

3

21700

B-2

4940

Grand Total

10628

    2.   Graduate Posts with Minimum Educational Qualification of a University Degree or its equivalent and Age between 18 to 33 Years as on 01.07.2019.

 

Sl. No.

 

Name of the post

Level

th

in 7

CPC

Initial

pay

(Rs.)

 

Medical

Standard

Total

Vacancies

(All RRBs)

1

Traffic Assistant

4

25500

A-2

88

2

Goods Guard

5

29200

A-2

5748

3

Senior Commercial cum Ticket Clerk

5

29200

B-2

5638

4

Senior Clerk cum Typist

5

29200

C-2

2873

5

Junior Account Assistant cum Typist

5

29200

C-2

3164

6

Senior Time Keeper

5

29200

C-2

14

7

Commercial Apprentice

6

35400

B-2

259

8

Station Master

6

35400

A-2

6865

Grand Total

24649

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

 • Candidates should have requisite minimum educational qualifications indicated for posts in Annexure•A of this CEN from recognized Board/University/Institute as on the closing date for ONLINE Registration. Those awaiting results of the final examination of the prescribed minimum educational qualification SHOULD NOT apply.

MEDICAL STANDARDS FOR THE POSTS

Candidates called for document verification will have to pass requisite medical fitness test(s) conducted by the Railway Administration to ensure that the candidates are medically fit to carry out the duties connected with the post(s) opted by them. Visual Acuity Standard is one of the important criteria of medical fitness of railway staff. The medical standards are outlined below:

Sl.

No.

Medical

standard

General

fitness

 

Visual acuity

 

 

 

1

 

 

 

A-2

 

Physically fit in all respects

Distant  Vision:  6/9 6/9   without  glasses  (No

fogging test).

Nea Vision:   Sn   0.6 0. without   glasses and Must pass test for Colour Vision, Binocular Vision, Night Vision and Myopic vision.

Sl.

No.

Medical

standard

General

fitness

 

Visual acuity

 

 

 

2

 

 

 

A-3

 

Physically fit in all respects

Distant Vision: 6/9,  6/9  with or without glasses

(power of lenses not to exceed 2D).

Near Vision: Sn 0.6, 0.6 with or without glasses and Must pass test for Colour Vision, Binocular Vision, Night Vision and Myopic vision.

 

 

 

3

 

 

 

B-2

 

Physically fit in all respects

Distance Vision: 6/9, 6/12 with or without glasses

(Power of lenses not to exceed 4D).

Near Vision: Sn 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required and must pass test for Field of Vision(Binocular Vision) etc.

 

4

 

C-2

Physically fit in all respects

Distant Vision: 6/12, nil with or without glasses. Near  Vision:  Sn  0.6  combined  with  or  without glasses where reading or close work is required.

 

AGE LIMIT

 • The lower and upper age limit indicated for the post(s) in the Vacancy Table will be reckoned as on 01.07.2019. 5.2 For 7th CPC Level-2 and 3 (Under Graduate Level Posts), the Date of Birth of candidates should be between the dates given below (both dates inclusive):

 

 

Age

Group

 

Upper Limit of Date of Birth

(Not earlier than)

Lower Limit of Date of

Birth (Not later than) for

Under Graduate Posts

 

UR

OBC-Non

Creamy Layer

 

SC/ST

For all community /

categories

18 to 30

02.07.1989

02.07.1986

02.07.1984

01.07.2001

NEW  Study Kit for Railway Recruitment Board (RRB) NTPC Exams

NEW  रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) एनटीपीसी परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री

The summary of the various stages of recruitment process detailed as above for the notified posts are tabulated below:

 

 

Sl. No.

 

Name of the post

Level

th

in 7

CPC

1st stage

CBT

2nd stage

CBT

 

Skill Test requirement

1

Junior Clerk cum

Typist

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common for all posts

 

Common for all Level 2 posts

Typing Skill Test

2

Accounts Clerk cum

Typist

2

Typing Skill Test

3

Junior Time Keeper

2

Typing Skill Test

4

Trains Clerk

2

-----

5

Commercial cum

Ticket Clerk

3

Separate for

Level 3 post

------

6

Traffic Assistant

4

Separate for

Level 4 post

Computer

Based Aptitude

Test

7

Goods Guard

5

 

 

 

 

Common for all Level 5 posts

------

8

Senior Commercial

cum Ticket Clerk

5

------

9

Senior Clerk cum

Typist

5

Typing Skill Test

10

Junior Account

Assistant cum Typist

5

Typing Skill Test

11

Senior Time Keeper

5

Typing Skill Test

12

Commercial

Apprentice

6

 

Common for all Level 6 posts

-------

13

Station Master

6

Computer

Based Aptitude

Test

 

RECRUITMENT PROCESS:

Only single ONLINE application (common to all the notified posts in opted RRB) has  to be submitted by the candidate through the link provided on the official websites of RRBs. The recruitment process shall involve 1st Stage Computer Based Test (CBT), 2nd Stage Computer Based Test (CBT), Typing Skill Test/Computer Based Aptitude Test (as applicable) and Document Verification/Medical Examination. Selection is made strictly as per merit, on the basis of above mentioned recruitment stages. The date, time and venue for all the activities viz. CBTs, Typing Skill Test/Computer based Aptitude Test, Document Verification, Medical Examination or any other additional activity as applicable shall be fixed by the RRBs and shall be intimated to the eligible candidates in due course. Request for postponement of any of the above activity or for change of venue, date and shift will not be entertained under any circumstances.

1st Stage Computer Based Test (CBT) • Common for all notified posts of this CEN 01/2019.

Exam

Duration in

Minutes

No. of Questions (each of 1 mark) from

 

Total No. of

Questions

General

Awareness

 

Mathematics

General Intelligence

and Reasoning

90

40

30

30

100

The examination duration will be 120 Minutes for eligible PwBD candidates accompanied with Scribe.

The section wise distribution given in the above table is only indicative and there may be some variations in the actual question papers. There will be negative marking and 1/3 mark shall be deducted for each wrong answer.

The 1st Stage CBT is of screening nature and the standard of questions for the CBT will be generally in conformity with the educational standards prescribed for the posts. The normalized score of 1st Stage CBT shall be used for short listing of candidates for 2nd Stage CBT as per their merit. Candidates who are shortlisted for 2nd Stage CBT availing the reservation benefits of OBC(NCL)/SC/ST/EWS, PwBD and ExSM shall continue to be considered only against OBC(NCL)/SC/ST/EWS, PwBD and ExSM for all subsequent stages of recruitment process.

The Questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to:

a. Mathematics:

Number System, Decimals, Fractions, LCM, HCF, Ratio and Proportions, Percentage, Mensuration, Time and Work, Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Elementary Algebra, Geometry and Trigonometry, Elementary Statistics etc

b. General Intelligence and Reasoning:

Analogies, Completion of Number and Alphabetical Series, Coding and Decoding, Mathematical Operations, Similarities and Differences, Relationships, Analytical Reasoning, Syllogism, Jumbling, Venn Diagrams, Puzzle, Data Sufficiency, Statement- Conclusion, Statement- Courses of Action, Decision Making, Maps, Interpretation of Graphs etc.

c. General Awareness:

Current Events of National and International Importance, Games and Sports, Art and Culture of India, Indian Literature, Monuments and Places of India, General Science and Life Science (up to 10th CBSE), History of India and Freedom Struggle, Physical, Social and Economic Geography of India and World, Indian Polity and Governance- constitution and political system, General Scientific and Technological Developments including Space and Nuclear Program of India, UN and Other important World Organizations, Environmental Issues Concerning India and World at Large, Basics of Computers and Computer Applications, Common Abbreviations, Transport Systems in India, Indian Economy, Famous Personalities of India and World, Flagship Government Programs, Flora and Fauna of India, Important Government and Public Sector Organizations of India etc.

Minimum percentage of marks for eligibility in various categories: UR-40%, EWS- 40%, OBC (Non creamy layer) -30%, SC-30%, ST-25%. These percentages of marks for eligibility may be relaxed by 2% for PwBD candidates in case of shortage of PwBD candidates against vacancies reserved for them.

2nd Stage Computer Based Test (CBT):

Separate 2nd Stage CBT shall be taken for each of the 7th CPC Level i.e. Level 2,
3, 4, 5 and 6 with graded difficulty level. All posts falling within same level of 7th CPC shall have a common 2nd stage CBT. If candidates are eligible for more than one level of 7th CPC posts as per their educational qualifications, they have to give common 1st stage CBT and corresponding 2nd stage CBT for each level of 7th CPC as per the table given in Para 13.6.

Shortlisting of Candidates for the 2nd Stage CBT shall be based on the normalized marks obtained by them in 1st Stage CBT and the options for various posts exercised by them keeping in view the educational qualification of the candidate i.e. 10+2 or Graduate. Total no. of candidates to be shortlisted shall be 20 times the community wise vacancies of posts notified against the RRB as per their merit in 1st Stage CBT cum choice of posts. However, Railways reserve the right to increase/decrease this limit in total or for any specific category(s) as required to ensure availability of adequate candidates for all the notified posts.

The examination duration and number of questions for 2nd stage CBT are indicated below:
 

 

Exam Duration in Minutes

No of Questions (each of 1 mark) from

 

Total No of

Questions

General

Awareness

 

Mathematics

General Intelligence and Reasoning

90

50

35

35

120

 

The examination duration will be 120 Minutes for eligible PwBD candidates accompanied with Scribe.

The section wise distribution given in the above table is only indicative and there may be some variations in the actual question papers. There will be negative marking and 1/3 mark shall be deducted for each wrong answer.

The Questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to:

a. Mathematics:

Number System, Decimals, Fractions, LCM, HCF, Ratio and Proportions, Percentage, Mensuration, Time and Work, Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Elementary Algebra, Geometry and Trigonometry, Elementary Statistics etc.

b. General Intelligence and Reasoning:

Analogies, Completion of Number and Alphabetical Series, Coding and Decoding, Mathematical Operations, Similarities and Differences, Relationships, Analytical Reasoning, Syllogism, Jumbling, Venn Diagrams, Puzzle, Data Sufficiency, Statement- Conclusion, Statement- Courses of Action, Decision Making, Maps, Interpretation of Graphs etc.

c. General Awareness:

Current Events of National and International Importance, Games and Sports, Art and Culture of India, Indian Literature, Monuments and Places of India, General Science and Life Science (up to 10th CBSE), History of India and Freedom Struggle, Physical, Social and Economic Geography of India and World, Indian Polity and Governance- constitution and political system, General Scientific and Technological Developments including Space and Nuclear Program of India, UN and Other important World Organizations, Environmental Issues Concerning India and World at Large, Basics of Computers and Computer Applications, Common Abbreviations, Transport Systems in India, Indian Economy, Famous Personalities of India and  World, Flagship Government Programs, Flora and Fauna of India, Important

Government and Public Sector Organizations of India etc.

Minimum percentage of marks for eligibility in various categories: UR-40%, EWS-
40%, OBC (Non creamy layer)-30%, SC-30%, ST-25%. These percentages of marks for eligibility may be relaxed by 2% for PwBD candidates in case of shortage of PwBD candidates against vacancies reserved for them.

The normalized marks scored by the candidate in the 2nd stage CBT shall be used for short listing the candidates for document verification for the posts which do not have Typing Skill TestIComputer based Aptitude Test. For the posts having Typing Skill TestIComputer based Aptitude Test, the normalized marks scored by the candidate in the 2nd stage CBT shall be used for shortlisting the candidates for Typing Skill TestIComputer based Aptitude Test.

Computer Based Aptitude Test (CBAT) (Only for candidates who have opted for Traffic Assistant and Station Master)

Qualifying marks: The candidates need to secure a minimum T•Score of 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is applicable to all candidates irrespective of community or category i.e. irrespective of SC/ST/OBC•NCL/EWS/PwBD/Ex SM and no relaxation in the minimum T• Score is permissible

Candidates equal to 8 times the number of vacancies of Station Master (SM)ITraffic Assistant (TA) for each of the communities i.e. UR, OBC-NCL, SC, ST and EWS (including ExSM) shall be short listed for CBAT based on their performance in 2nd Stage CBT from among the candidates who have opted for the post of SMITA. Such shortlisted candidates should produce the Vision Certificate in the prescribed format as per Annexure VI in original during CBAT, failing which they will not be permitted
to appear in the CBAT.

Candidates will have to qualify in each of the test batteries of CBAT for considering them for the post of SMITA. The CBAT shall have questions and answer options only in English and Hindi. There shall be no negative marking in CBAT.

The SMITA merit list will be drawn only from amongst the candidates qualifying in the CBAT, with 70% weightage for the marks obtained in the 2nd Stage CBT and 30% weightage for the marks obtained in CBAT.

Candidates are advised to visit websites of RDSO (www.rdso.indianrailways.gov.in - >Directorates->Psycho Technical Directorate ->Guidelines for Aptitude Test) for question patterns and other details of CBAT.

Typing Skill Test (TST):

For the posts Senior Clerk cum Typist, Junior Accounts Assistant cum Typist, Senior Time Keeper, Junior Clerk cum Typist, Accounts Clerk cum Typist and Junior Time Keeper, Typing Skill Test (TST) of qualifying nature (marks obtained in typing skill test shall not be added for making merit) shall be conducted for which the number of candidates equal to eight times the number of vacancies for each of the community shall be called for. The candidates should be able to type 30 words per minute (WPM) in English or 25 WPM in Hindi on Personal Computer only without editing tools and spell check facility. For guidelines of those who appear for typing skill test in Hindi, Kruti Dev and Mangal font shall be made available for typing skill test on Personal Computer. Exemption in Typing Skill Test may be extended to candidates who are permanently disabled due to BlindnessILow Vision, Cerebral Palsy & Loco Motor Disability with not less than 40% permanent disability. Such eligible PwBD candidates have to upload a scanned copy of Typing Skill Test Exemption Certificate issued by the Competent Medical Board in the website of respective RRBs before conduct of typing skill test in the format at Annexure V(E). The merit will be drawn  only for the candidates qualified in the TST or TST exempted PwBD candidates based on performance in 2nd Stage CBT.
13.5 Document Verification (DV):

Based on the performance of candidates in 2nd Stage CBT and based on the performance of candidates in both 2nd Stage CBT and CBATlTST (as applicable), candidates equal to the number of vacancies will be called for Document Verification as per their merit and options. In addition, candidates equal to 50% (may increase or decrease at the discretion of RRBs) of the number of vacancy for various posts will also be called for document verification.

These additional candidates will, however, be considered for empanelment only if there is a shortfall in empanelment from the merit list orland as replacement against the shortfall on account of not joining of recommended candidates in the working post orland any other special requirements. In case of two or more candidates securing same marks, their merit position shall be determined by age criteria i.e., older person shall be placed at higher merit and in case age being same, then alphabetical order (A to Z) of the name shall be taken into account to break the tie. Appointment of selected candidates is subject to their passing requisite Medical Fitness Test to be conducted by the Railway Administration, final verification of educational and community certificates and verification of antecedentslcharacter of the candidates. Candidates may please note that RRBs only recommend names of the empanelled candidates and appointment is offered ONLY by the respective Railway Administrations.

The summary of the various stages of recruitment process detailed as above for the notified posts are tabulated below:

 

Sl. No.

 

Name of the post

Level

th

in 7

CPC

1st stage

CBT

2nd stage

CBT

 

Skill Test requirement

1

Junior Clerk cum

Typist

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common for all posts

 

Common for all Level 2 posts

Typing Skill Test

2

Accounts Clerk cum

Typist

2

Typing Skill Test

3

Junior Time Keeper

2

Typing Skill Test

4

Trains Clerk

2

-----

5

Commercial cum

Ticket Clerk

3

Separate for

Level 3 post

------

6

Traffic Assistant

4

Separate for

Level 4 post

Computer

Based Aptitude

Test

7

Goods Guard

5

 

 

 

 

Common for all Level 5 posts

------

8

Senior Commercial

cum Ticket Clerk

5

------

9

Senior Clerk cum

Typist

5

Typing Skill Test

10

Junior Account

Assistant cum Typist

5

Typing Skill Test

11

Senior Time Keeper

5

Typing Skill Test

12

Commercial

Apprentice

6

 

Common for all Level 6 posts

-------

13

Station Master

6

Computer

Based Aptitude

Test

Click Here For Detailed Notification

Click Here for Official Notification

Click Here for Apply Online

NEW  Study Kit for Railway Recruitment Board (RRB) NTPC Exams

NEW  रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) एनटीपीसी परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री

Courtesy: RRB

<< Go Back to Main Page

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (वर्णमाला पर आधारित प्रश्न ) - 40

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (वर्णमाला पर आधारित प्रश्न ) - 40

1. लड़की : सुन्दर : : लड़का : ?

(a) चतुर
(b) वीर
(c) साहसी
(d) मनोहर

2. मेरा : मै : : ?

(a) हमारा और हमको
(b) वह और उसकी यस्त्रीद्ध
(c) उसका और वह यपुरुषद्ध
(d) उनका और उन्हें

3. बिल्ली :दुध :: घोड़ा : ?

(a) फल (b) चना
(c) तेल (d) अस्तबल

4. मछली : गलफड़ा : : मानव : ?

(a) कान
(b) आँख
(c) फेफड़ा
(d) नाक

5. कूँची : पेस्ट : : बेलचा : ?

(a) तेल
(b) पानी
(c) कोयला
(d) ईंट

आरबी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा (चरण -1) के लिए अध्ययन किट

1. (c) 2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (c)

(अधिसूचना) आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियाँ (एनटीपीसी) CEN No. RRC 01/2019

(अधिसूचना) आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियाँ (एनटीपीसी) CEN No. RRC 01/2019

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा

Event Dates
आरआरबी एनटी नॉन-टेक ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है 28 FEB 2019
पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए ऑनलाइन आवेदन 04 March 2019
मंत्रिस्तरीय और पृथक रिक्तियों के लिए ऑनलाइन एफओआरएम 08 March 2019
स्तर 1 (आरआरसी) के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 March 2019

रिक्तियों और नौकरी प्रोफ़ाइल

सीईएन श्रेणियाँ आरआरबी एनटीपीसी रिक्ति 2019
आरआरबी / सीईएन 01/2019 गैर-तकनिकि 30,000
आरआरबी / सीईएन 02/2019 पैरा मेडिकल
आरआरबी / सीईएन 03/2019 मंत्रिस्तरीय और पृथक
आरआरस-01/2019 आरआरसी स्तर 1 100000
संपूर्ण 1,30,000 नौकरियां

NEW  Study Kit for Railway Recruitment Board (RRB) NTPC Exams

NEW  रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) एनटीपीसी परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री

RRB NTPC Job Profile

गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां
 • जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट
 • खाता क्लर्क सह टाइपिस्ट
 • ट्रेनों के क्लर्क
 • वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क
 • यातायात सहायक
 • गुड्स गार्ड
 • वरिष्ठ वाणिज्यिक
 • वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट
 • कनिष्ठ लेखाकार सह टाइपिस्ट
 • वाणिज्यिक अपरेंटिस
 • स्टेशन मास्टर
पैरा मेडिकल
 • परिचारिका
 • स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक
 • फार्मेसिस्ट
 • ईसीजी टेक
 • प्रयोगशाला सहायक
 • लब सपट
मंत्रिस्तरीय और पृथक
 • स्टेनो
 • मुख्य विधि सहायक
 • जूनियर अनुवादक (हिंदी)
स्तर 1 आरआरसी
 • ट्रैक मेंटेनर
 • ग्रेड IV
 • हेल्पर / सहायक
 • सहायक अंक
 • लेवल -1 पोस्ट

 

Click Here for Official Notification

Click Here for Full Hindi NTPC Notification PDF

Click Here for Apply Online

NEW  Study Kit for Railway Recruitment Board (RRB) NTPC Exams

NEW  रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) एनटीपीसी परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री

Courtesy: RRB

<< Go Back to Main Page

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (Indian Polity)-39


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (Indian Polity)-39

1. A Panchayat Samiti at the Block level is

(a) an advisory body
(b) an administrative authority
(c) a consultant committee
(d) a supervisory authority

2. Panchayats were given constitutional status by

(a) the 72nd Amendment
(b) the 73rd Amendment
(c) the 74th Amendment
(d) the 75th Amendment

3. Panchayati Raj is

(a) the functioning of village republics in a democracy
(b) the self-government of the villagers in India
(c) a complex system of rural local government
(d) a hierarchical set up for rural administration

4. Who are generally the members of Gram Sabba?

(a) All the heads of families of the respective villages
(b) All the voters in the respective villages
(c) All adult males in the villages
(d) Nominated members

5. Local government institutions:

(a) can levy taxes with prior approval of the State government
(b) can levy all taxes
(c) propose taxes to the state governments
(d) can levy taxes

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(b), 2(a), 3(c), 4(b), 5(d)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-39


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-39

1. Manvi spend 30% of her income on food, 1 part on rent, 15% on clothes and saves rest of the money. She spends least money on

(a) food
(b) rent
(c) clothes
(d) savings

2. Government gave wires to his four employees Narendra Harish, Mohan and Suresh as 2200 m, 290 m, 450 m, 300 m. These wires are to be set on the boundries of four different ponds. If

(i) the pond made by Narendra is of circle shape of radius 25m.
(ii) the pond made by Harish is rectangular with length and width 67 m and 63 m respectively.
(iii) the pond made by Mohan is of square shape with side 90 m.
(iv) the pond made by Suresh is triangular with sides 70 m, 77m and 191 m.

Then who has the shortage of wire?

(a) Narendra
(b) Harish
(c) Mohan
(d) Suresh

3. Ramesh is to get his home painted within 2 days. He has four men to do this work.

(i) First man paints 10 sq m in one hour but work only 8 h in a day.
(ii) Second man paints 5 sq m in one hour but work only 12 h in a day.
(iii) Third man paints 20 sq m in one hour but work only 4 h in a day.
(iv) Fourth man paints 15 sq m in one hour but work only 6 h in a day.

If 175 sq m area is to be painted, then which men will complete the work alone in time ?

(a) First
(b) Second
(c) Third
(d) Fourth

4. In the women cricket team of 11 players, each of four players Mithali Raj, Anjum, Jhulan and Sharda are replaced by a new player of 28 yr, then the following respective changes occur.

(i) Average age of team decreases by 0.5 yr
(ii) Average age of team decreases by 1 yr
(iii) Average age of team increases by 0.5 yr
(iv) Average age of team decreases by 0.75 yr

Which of the following players has maximum age?

(a) Mithali Raj
(b) Anjum
(c) Jhulan
(d) Sharda

5. HCF of 105, 150 and 210 is x, HCF of 126, 396, 1080 is y and HCF of 440, 180 and 280 is z. Which of the following is greatest?

(a) x
(b) y
(c) z
(d) All are equal

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(c), 2(d), 3(d), 4(b), 5(c)`

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-39


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-39

Directions: Find the missing term in each of the following series:

1. 2, 3, 4, 9, 3, 4, 5, 12, 4, 5, 6, 15, 5, … 7, 18

(a) 8
(b) 7
(c) 6
(d) 9

2. 1, 3, 7, 13, 21, …

(a) 36
(b) 31
(c) 38
(d) 39

3. 2, 5, 10, 17, 26

(a) 33
(b) 34
(c) 35
(d) 37

4. 0, 7, 26, 63, 124, … 342

(a) 215
(b) 214
(c) 216
(d) 213

5. 50, 44, 39, 35

(a) 31
(b) 32
(c) 33
(d) 34

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(c), 2(b), 3(d), 4(a), 5(b)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Science-39


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Science-39

1. Photo oxidation process is initiated by

(a) light
(b) heat
(c) oxygen
(d) catalyst

2. Ultraviolet radiation striking this earth is due to the depletion of

(a) carbon monoxide
(b) carbon dioxide
(c) ozone
(d) oxygen

3. Major gaseous pollutant of the thermal power station is

(a) H2S
(b) NH3
(c) NO2
(d) S02

4. The process of removing calcium and magnesium from hard water is known as

(a) Sedimentation
(b) Filtration
(c) Flocculation
(d) Water softening

5. The tip of the matchstick contains

(a) phosphor us pentoxide
(b) white phosphorus
(c) red phosphorus
(d) phosphorus trichloride

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(b), 2(c), 3(b), 4(c), 5(a)

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (दिशा ज्ञान परीक्षण) - 39

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (दिशा ज्ञान परीक्षण) - 39

1. मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला फिर, दाएँ मुड़ा और 20 मीटर चला । फिर वह दाएँ मुड़ा और 15 मीटर चला । अब मोहन अपने शुरूआती बिंदु से किस दिशा की ओर है ?

(a) उत्तर
(b) दक्षिण
(c) पश्चिम
(d) डाटा अपर्याप्त है

2. पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, दाएँ मुड़ता है और 5 मीटर चलता है । वह पुन: दाएँ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है । अंत में फिर वह दाएँ मुड़ता है और रुकने से पहले 5 मीटर चलता है । वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है ?

(a) 20 मीटर
(b) 5 मीटर
(c) 25 मीटर
(d) 15 मीटर

3. मेघना कार चलाती हुई 10 किमी दक्षिण जाती है, फिर वह दाएँ मुड़कर 6 किमी जाती है । पुन: वह दाएँ मुड़ती है और 10 किमी जाकर रुक जाती है । वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है ?

(a) 16 किमी
(b) 6 किमी
(c) 4 किमी
(d) 12 किमी

4. प्रिया एक स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाती है फिर दाएँ मुड़कर 40 मीटर जाती है, फिर बाएँ मुड़कर 20 मीटर जाती है । वहाँ से वह बाएँ मुड़कर 30 मीटर जाती है जहाँ से बाएँ मुड़कर 40 मीटर चलती है । प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है ?

(a) 50 मीटर
(b) 20 मीटर
(c) 10 मीटर
(d) 10 मीटर

5. अनु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है । फिर 30 मीटर पूरब फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम जा कर रुक जाती है । अब, वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है ?

(a) उत्तर–पूरब
(b) उत्तर–पश्चिम
(c) पश्चिम
(d) उत्तर
 

आरबी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा (चरण -1) के लिए अध्ययन किट

1. (b) 2. (d) 3. (b) 4. (c) 5. (b)

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : गणित-39

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : गणित-39

1. 25000 पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्ध ब्याज क्या होगा ?

(a) 9000·30
(b) 10123·20
(c) 10483·20
(d) 9720

2. आनन्द ने निशा से 15000, 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्ध ब्याज पर  लिये । इस  को चुकता करने के लिए आनन्द को 2 वर्ष बाद कितना देना होगा ?

(a) 18600
(b) 18618
(c) 18816
(d) 18869

3. 16000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्ध ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% तथा तीसरे वर्ष 25/4% वार्षिक हो ?

(a) 2385
(b) 2921
(c) 2941
(d) 3131

4. 11200 का 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष का चक्रवृद्ध ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो ?

(a) 1765·40
(b) 1747
(c) 1736
(d) 1680

5. 20480 का 25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्ध ब्याज क्या होगा ?

(a) 2929
(b) 3131
(c) 3636
(d) 3240

आरआरबी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा (चरण -1) के लि, अध्ययन किट

उत्तर:

1(b), 2(c), 3(b), 4(c), 5(a)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (Geography)-38


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (Geography)-38

1. The northern limit of cotton belt in USA is defined by

(a) 200 frost free days
(b) 50 cm isohyet
(c) 30°C summer isotherm
(d) Southern limit of podzolic soil

2. Which one of the following is known as the Manchester of the East?

(a) Tokyo
(b) Shanghai
(c) Kuala Lumpur
(d) Osaka

3. Which one of the following countries is the largest exporter of wheat?

(a) Argentina
(b) China
(c) India
(d) Ukraine

4. Grozny is famous for the production of

(a) Petroleum
(b) Uranium
(c) Gold
(d) Thorium

5. Fruits and vegetables are grown for export in

(a) Israel
(b) Holland
(c) Egypt
(d) Mauritius

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(a), 2(d), 3(a), 4(a), 5(b)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-38


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-38

1. The least positive integer which leave a remainder 2, when divided by each of the numbers 4, 6, 8,12 and 16.

(a) 46
(b) 48
(c) 50
(d) 52

2. The number of integers between 200 and 600, that are divisible by 2, 3 and 7 is

(a) 14
(b) 9
(c) 11
(d) 10

3. If three natural numbers, whose LCM is 360, are in the ratio 2 : 3 : 4, then the largest of them is

(a) 60
(b) 90
(c) 120
(d) 180

4. The GCD and LCM of two numbers are 66 and 384 respectively. If the first number is divided by 2, the resulting answer is 66. The second number is

(a) 192
(b) 196
(c) 384
(d) 576

5. The LCM and GCD of two numbers are 240 and 16 respectively. If the two numbers are in the ratio 3 : 5, the numbers are

(a) 24,40
(b) 21,35
(c) 36,60
(d) 48,80

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(c), 2(d), 3(c), 4(a), 5(d)`

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-38


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-38

Directions: Find the missing term in each of the following series:

1. 6, 7, 12, 14, … 21, 24

(a) 15
(b) 16
(c) 17
(d) 18

2. 20, 80, 30, 60, 40, … 50, 20

(a) 40
(b) 51
(c) 50
(d) 41

3. 4, 8, 16, 32, 64, … 256, 512

(a) 127
(b) 128
(c) 129
(d) 130

4. 6, 13, 27, 55, 111, … 447

(a) 221
(b) 222
(c) 223
(d) 224

5. 24, 92, 216, 252, 236

(a) 429
(b) 492
(c) 249
(d) 294

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(d), 2(a), 3(b), 4(c), 5(b)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Science-38


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Science-38

1. The most abundant element in the human body is

(a) carbon
(b) iron
(c) nitrogen
(d) oxygen

2. Which of the following is riot a greenhouse gas ?

(a) Hydrogen
(b) Carbon dioxide
(c) Nitric oxide
(d) Chlorofluorocarbon

3. Wax used for making candle is chemically a mixture of

(a) aliphatic hydrocarbons
(b) aromatic hydrocarbons
(c) cyclic hydrocarbons
(d) aliphatic and aromatic hydrocarbons

4. Litmus is obtained from

(a) a bacterium
(b) a fungus
(c) an algae
(d) lichen

5. Vinegar made by fermentation from cane sugar contains

(a) palmitic acid
(b) lactic acid
(c) citric acid
(d) acetic acid

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(a), 2(c), 3(c), 4(d), 5(a)

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (दिशा ज्ञान परीक्षण) - 38

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (दिशा ज्ञान परीक्षण) - 38

1. मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएँ मुड़ा और 30 मीटर चला फिर दाएँ मुड़कर 20 मीटर चला तो अब वह किस दिशा की ओर मुँह किये हुए है ?

(a) उत्तर
(b) दक्षिण
(c) पूरब
(d) उत्तर–पूरब

2. अशोक P बिंदु से चलना शुरू कर 5 किमी पूरब जाता है । उसी बिंदु से भरत चलना शुरू करता है और 5 किमी उसके विपरीत में जाता है । पुन: अशोक बाएँ तथा भरत दाएँ मुड़कर 5 किमी चलते हैं तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है ?

(a) 10 किमी
(b) 15 किमी
(c)5 किमी
(d) जानकारी अधूरी है

3. D 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बायीं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है । उसके बाद वह दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है । जब वह रुका तो किस दिशा की ओर उसका मुख (चेहरा) था ?

(a) पूरब
(b) पश्चिम
(c)उत्तर
(d) आँकड़े अधूरी हैं

4. प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएँ मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है । वह पुन: बाएँ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है । उसके बाद वह दाएँ मुड़कर रुक जाता है । जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा को इंगित करता है ?

(a) दक्षिण
(b) उत्तर
(c)पूरब
(d) आँकड़े अधूरी हैं

5. K, 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है । वहीं से बाएँ मुड़कर 10 मीटर चलता है । इसके बाद वह दाएँ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और फिर दाएँ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है ?

(a) 20 मीटर
(b) 15 मीटर
(c)25 मीटर
(d) 30 मीटर
 

आरबी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा (चरण -1) के लिए अध्ययन किट

1. (c) 2. (b) 3. (a) 4. (c) 5. (b)

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : गणित-38

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : गणित-38

1. कोई  चक्रवृद्ध ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है– कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जायेगा

(a) 20 वर्ष 
(b) 40 वर्ष
(c) 45 वर्ष
(d) 80 वर्ष

2. किसी पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्ध ब्याज 124 रू॰ है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ?

(a) 10/3%
(b) 20/3%
(c) 8%
(d) इनमें से कोई नहीं

3. किसी पर 2 वर्ष का चक्रवृद्ध ब्याज 282ऽ15 तथा साधारण ब्याज 270 रू॰ है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ?

(a) 6·07%
(b) 10%
(c) 9%
(d) 12·15%

4. किसी पर 3 वर्ष का चक्रवृद्ध मिश्रन 13380 तथा 6 वर्ष का चक्रवृद्ध मिश्रन 20070 है वह  कितना है ?

(a) 8800
(b) 8890
(c) 8920
(d) 9040

5. 15000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्ध ब्याज तथा साधारण ब्याज का अन्तर 96 है– ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ?

(a) 8%
(b) 10%
(c) 12%
(d) इनमें से कोई नहीं

आरआरबी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा (चरण -1) के लि, अध्ययन किट

उत्तर:

1(c), 2(b), 3(c), 4(c), 5(a)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (History)-37


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (History)-37

1. The most decisive battle between the forces of Dara and Aurangzeb in the war of succession was fought at

(a) Khajwa
(b) Samugarh
(c) Deorai
(d) Khanua

2. Aurangzeb usurped power in June 1658 and imprisoned his father Shah Jahan at the place at

(a) Delhi
(b) Agra
(c) Fatehpur Sikri
(d) Lahore

3. Assuming the title of Alamgir, Aurangzeb crowned himself as emperor in July 1658 at

(a) Delhi
(b) Agra
(c) Fatehpur Sikri
(d) Aurangabad

4. Who was the famous Mughal general who conquered Assam, Chittagong, etc. in the north-east?

(a) Raja Jai Singh
(b) Mir Jumla
(c) Jaswant Singh
(d) Shaista Khan

5. During the last twenty-five years of his reign, Aurangzeb was mainly involved in long-drawn wars against

(a) Bijapur
(b) Central Asia
(c) Marathas
(d) North-East

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(b), 2(a), 3(b), 4(c), 5(d)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-37


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-37

1. What is the difference between the greatest and the smallest five digit numbers formed using the digits 7,0,3, 4 and 2 without repeating the digits?

(a) 65672
(b) 53973
(c) 54672
(d) 65978

2. A boy had to do a multiplication. Instead of taking 35 as one of the multipliers, he took 53. As a result the product went up by 540. What is the new product ?

(a) 1590
(b) 1450
(c) 1550
(d) 1420

3. Five bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12. How many times they will toll together in one hour, excluding the one at the start?

(a) 3
(b) 5
(c) 7
(d) 9

4. Among how many students, 175 bananas and 105 oranges can be equally divided ?

(a) 5
(b) 7
(c) 35
(d) All of these

5. The least perfect square which is divisible by each of the numbers 12, 15, 20 and 24 is

(a) 3600
(b) 4900
(c) 6400
(d) 8100

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(b), 2(a), 3(c), 4(c), 5(a)`

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-37


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-37

Directions: Find the missing term in each of the following series:

1. 3, 18, 6, 42, 7, 56, …

(a) 6
(b) 7
(c) 8
(d) 9

2. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, …

(a) 63
(b) 64
(c) 65
(d) 66

3. 01, 10, 12, 21, 13, 31, 14, … 15, 51

(a) 38
(b) 34
(c) 40
(d) 41

4. 99, 98, 94, … 69

(a) 83
(b) 84
(c) 85
(d) 86

5. 3, 5, 9, 17, … 65, 129

(a) 33
(b) 34
(c) 35
(d) 36

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(c), 2(b), 3(d), 4(c), 5(a)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Science-37


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Science-37

1. Nuclear energy is a mineralbased energy source. It is derived from

(a) uranium
(b) thorium
(c) plutonium
(d) All of the above

2. Zinc sulphide is commonly used as

(a) fungicide
(b) herbidide
(c) rodenticide
(d) deodorant

3. The purest form of water is

(a) tap water
(b) rainwater
(c) groundwater
(d) distilled water

4. The main constituent of biogas is

(a) oxygen
(b) methane
(c) acetic acid
(d) methyl alcohol

5. Aspirin is chemically known as

(a) methyl salicylate
(b) hydroxysalicylate
(c) acetylsalicyclic acid
(d) alkylsalicylic acid

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(d), 2(d), 3(d), 4(a), 5(c)

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (दिशा ज्ञान परीक्षण) - 37

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : सामान्य तर्क (दिशा ज्ञान परीक्षण) - 37

1. एक बिंदु P से, समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला, उसके बाद वह अपनी बायीं ओर मुड़कर 50 मीटर चला और वह एक बिंदु R पर पहुँचा वह अपने मूल बिंदु से अब किस दिशा में है ?

(a) दक्षिण–पश्चिम
(b) उत्तर–पूरब
(c) उत्तर–पश्चिम
(d) दक्षिण–पूरब

2. एक आदमी 5 किमी पूरब की ओर चलने के बाद दाएँ मुड़ता है और 4 किमी चलता है पुन% वह बाएँ मुड़ता है और 5 किमी चलता है । वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है ?

(a) उत्तर–पश्चिम
(b) उत्तर–पूरब
(c) दक्षिण–पूरब
(d) पश्चिम

3. एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है । 10 मीटर चलने के बाद बायीं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुन: बायीं ओर मुड़ जाता है । वह अंत में किस दिशा में जा रहा है ?

(a) उत्तर
(b) दक्षिण
(c) पूरब
(d) पश्चिम

4. अतुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है । बायीं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है, फिर दायीं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दायीं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर दायीं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और रुक जाता है । प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है ?

(a) दक्षिण–पश्चिम
(b) पश्चिम
(c) उत्तर–पश्चिम
(d) वह प्रारंभिक बिंदु पर है

5. हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके चलता है । 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दायीं ओर मुड़ गया । 25 मीटर चलकर वह अपने बायीं ओर मुड़ गया । फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बायीं ओर मुड़ गया । अब उसका मुख किस दिशा में है ?

(a) पश्चिम
(b) पूरब
(c) उत्तर–पूरब
(d) दक्षिण–पश्चिम

आरबी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा (चरण -1) के लिए अध्ययन किट

1. (d) 2. (c) 3. (a) 4. (b) 5. (b)

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : गणित-37

RRB जूनियर इंजीनियर (JE) Sample Paper : गणित-37

1. किसी पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्ध ब्याज तथा साधारण ब्याज का अन्तर 80 है यह  कितना है ?

(a) 5000
(b) 10000
(c) 32000
(d) 50000

2. किसी पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्ध ब्याज तथा साधारण ब्याज का अन्तर 1 है यह  कितना है ?

(a) 625
(b) 630
(c) 640
(d) 650

3. किसी राशि पर 8% चक्रवृद्ध ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा ?

(a) 48
(b) 51·84
(c) 56·48
(d) 96

4. वह मूलन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है ?

(a) 1000 रू॰ 
(b) 1200 रू॰ 
(c) 1320 रू॰
(d) इनमें से कोई नहीं

5. कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें कोई 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुने से ज्यादा हो जाये ?

(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6

आरआरबी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा (चरण -1) के लि, अध्ययन किट

उत्तर:

1(d), 2(a), 3(b), 4(b), 5(b)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (Miscellany)-36


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: General Awareness (Miscellany)-36

1. Leisel Marie Jon of......became the third person to win 10 Gold medals in the Commonwealth Games history, tying the all-time record of compatriots Susie O’Neill and Ian Thorpe.

(a) Canada
(b) Australia
(c) England
(d) Scotland

2. Clinched the first Commonwealth Games Gold Medal for St. Vincent and the Grenadines, in the Women s 100m in Athletics on October 7, 2010.

(a) Kim Rose
(b) Daniela Margaret
(c) Natasha Mayer
(d) Alicia Meyers

3. Faavae Faauliuli collected Samoa’s first Gold medal in Commonwealth Games history, in the Meri’s Weightlifting on 9 October, 2010.

(a) 88kg
(b) 94kg
(c) 98kg
(d) 102kg

4. On 11 October, 2010, Cydonie Camile Mothersill won the first Gold medal for , when she ran to victory in the Women’s 200m event in Athletics.

(a) Falkland Islands
(b) Cayman Islands
(c) Gibraltar
(d) Iceland

5. Which of the following cities will host the 20th Commonwealth Games in 2014?

(a) Dublin
(b) Glasgow
(c) Dundee
(d) Hamilton

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(b), 2(c), 3(b), 4(b), 5(b)

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-36


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Mathematics-36

1. An even number, total of whose digits is 27, is always divisible by.

(a) 18
(b) 9
(c) 2
(d) 6

2. By what least number 250 must be multiplied to get a multiple of 15.

(a) 3
(b) 5
(c) 2
(d) 15

3. What is the sum of all numbers between 250 and 550, which are divisible by 19.

(a) 6635
(b) 6640
(c) 6000
(d) 6695

4. Find the numbers of prime factors contained in the product of 2311 × 74 × 35

(a) 25
(b) 17
(c) 30
(d) 20

5. A number when divided by 225 gives a remainder of 32. What will be the remainder when the same number is divided by 15 ?

(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 1

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(a), 2(d), 3(c), 4(d), 5(b)`

RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-36


RRB Junior Engineer (JE) Sample Paper: Reasoning (Series)-36

Directions: Find the missing term in each of the following series:

1. 5, 9, 17,33, … 129

(a) 55
(b) 45
(c) 65
(d) 75

2. 11, 13, 17, 19, … 29, 31

(a) 25
(b) 26
(c) 27
(d) 23

3. 2, 5, 3, 8, 5, 11, 6, … 9

(a) 12
(b) 13
(c) 14
(d) 15

4. 6, 5, 9, 10, 12, … 15, 20, 18

(a) 14
(b) 15
(c) 16
(d) 17

5. 81, 86, 79, 84, 77, …

(a) 82
(b) 28
(c) 83
(d) 38

Study Kit for RRB Junior Engineer EXAM (Phase-1)

1(c), 2(d), 3(d), 4(b), 5(a)

Pages

NEW!  UPLOAD ADMIT CARD

IMPORTANT: RRB EXAM PORTAL is NOT associated with Railway Recruitment Board(RRB) or Indian Railways, For RRB official website visit - www.rrcb.gov.inSubscribe to RSS - user6's blog