IMPORTANT: RRB EXAM PORTAL is NOT associated with Railway Recruitment Board(RRB) or Indian Railways, For RRB official website visit - www.rrcb.gov.in

Study Material For RRB Exam: General Knowledge (G.K.) - Dances of India

Study Material For RRB Exam - General Knowledge

Section : G.K

CLASSICAL DANCES OF INDIA

Dance State Dance State
Bharat Natyam Tamil Nadu Karma Madhya Pradesh
Bihu Assam Laho Meghalaya
Bhangra Punjab Mohiniattam Kerala
Kathak North India Odissi Orissa
Kathakali Kerala Rauf Jammu & Kashmir
Kutchipudi Andhra Pradesh  Yakshagan Karnataka
Khantumm Mizoram

FOLK AND TRIBAL DANCES

States  Dances
Maharashtra  Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar.
Karnataka  Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana
Kerala Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali
Tamil Nadu  Kolattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam
Andhra Pradesh  Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha
Orissa  Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau
West Bengal  Kathi, Chhau, Baul, Kirtan, Jatra, Lama
Assam Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe
Punjab  Giddha (women), Bhangra (men)
J & K  Rauf, Hikat
Himachal Pradesh  Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi
Haryana  Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga. Khoria, Gagor
Gujarat Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph
Rajasthan  Ginad, Chakri, Gangore, Terahtaal, Khayal, Jhulan Loela, Jhuma, Suisini
Bihar Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna
Uttar Pradesh Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri.

Buy Printed Study Kit for Railway Recruitment Board (RRB) Exams

Join Online Coaching for RRB Recruitment Exams

Buy Test Series Programme For Railway Recruitment Board (RRB) Exams

<< Go Back to Main Page

IMPORTANT: RRB EXAM PORTAL is NOT associated with Railway Recruitment Board(RRB) or Indian Railways, For RRB official website visit - www.rrcb.gov.in